Siz getirdiniz onlar geri dönüştürdü

June 18, 2014Moda

moda-42Geçtiğimiz ay­lar­da ün­lü mo­da de­vi H&M bir kam­pan­ya yap­tı, bel­ki duy­du­nuz. “Es­ki ve giy­me­di­ği­niz giy­si­le­ri ge­ti­rin, ye­ni­le­ri­ni da­ha in­di­rim­li gö­tü­rü­n” di­yor­lar­dı. Ge­ri dö­nü­şü­me yap­tık­la­rı mu­ci­ze kat­kı ses ver­di dün­ya­nın her ta­ra­fın­dan. Ma­ğa­za­dan içe­ri mil­yon­lar­ca ka­dın el­le­rin­de gi­yil­me­miş eş­ya­la­rıy­la gir­di. H&M bü­yük bir ti­tiz­lik­le ge­len her şe­yi dö­nü­şü­me sok­tu.

Muh­te­şem ko­lek­si­yon

catarina-midby-16-modaŞim­di bu ge­ri dö­nüş­tü­rü­len mal­ze­me­ler­den de­yim ye­rin­dey­se muh­te­şem bir ko­lek­si­yon çık­tı or­ta­ya. Ye­ni ko­lek­si­yon Cons­ci­ous şu an ma­ğa­za­lar­da ve biz de­tay­la­rı H&M Mo­da ve Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Baş­ka­nı Ca­ta­ri­na Midby ile ko­nuş­tuk.

 Ko­lek­si­yo­nun de­tay­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­rir mi­si­niz?

Top mo­del Am­ber Va­let­ta­’nın kam­pan­ya yü­zü ol­du­ğu Cons­ci­ous Col­lec­ti­on’­ın te­ma­sı­nı çöl şık­lı­ğı oluş­tu­ru­yor. Ko­lek­si­yon­da, da­ha sür­dü­rü­le­bi­lir mal­ze­me­le­rin do­ğal se­çim ol­du­ğu­nu gös­te­ren bir di­zi te­mel par­ça yer alı­yor. Her par­ça, stil­den ödün ve­ril­mek­si­zin, çev­re için da­ha iyi olan mal­ze­me­ler­den ha­zır­lan­dı.

Ya çiz­gi­ler?

Ha­cim ve dra­pe, yak­la­şan yaz için ra­hat bir si­lu­et oluş­tu­rur­ken, el­le çi­zil­miş hay­van de­sen­le­ri ve çöl gün ba­tı­mı ton­la­rı yaz sı­ca­ğı­na ha­re­ket ka­tı­yor. Dö­küm­lü ge­niş pan­to­lon­lar, bel­den büz­gü­lü ve aşa­ğı­ya düz bir şe­kil­de dö­kü­len ye­ni şek­liy­le su­nu­lu­yor. Omu­za atı­lan yu­mu­şak bol ce­ke­tin düğ­me­siz ve ge­niş kı­sa kol­lu sti­liy­le ki­mo­no­nun mo­dern bir gö­rü­nü­mü ya­ra­tı­lı­yor. El­le çi­zi­len zeb­ra de­sen­li kaf­tan, de­rin V ya­ka­sı, kop­çay­la tut­tu­ru­lan bol ke­si­mi ile eks­tra dra­ma sağ­lı­yor.

moda-sli

Halkayı tamamla

Or­ga­nik ya da ge­ri dö­nüş­tü­rül­müş, ik­li­me du­yar­lı se­lü­loz ku­maş­lar iş­len­me­miş ma­ter­ya­lı kur­tar­mak ve çev­re­ye za­ra­rı azalt­mak an­la­mın­da ye­ni kı­ya­fet­ler üre­tir­ken önem­li. Ürün top­la­ma gi­ri­şi­mi­mi­zin de ama­cı es­ki giy­si­ler­den ye­ni giy­si­ler ya­rat­mak­tı za­ten. Ay­rı bir de­nim ko­lek­si­yo­nu­muz “C­lo­se the Loo­p” (hal­ka­yı ta­mam­la­mak) je­an’­ler yüz­de 20 ge­ri dö­nüş­tü­rül­müş pa­muk ile ha­zır­lan­dı.

Tema Flamenko

Temamız geleneksel İspanyol flamenko kültürü. Temel parçalar matador ceketi ve flamenko elbisesi. Koleksiyondaki ürünlerin her biri organik pamuk, tencel, kenevir ve geri dönüştürülmüş materyaller daha sürdürülebilir malzemelerden yapılmış temel moda parçaları içeriyor.

Bir giysi, bir fidan

Marka, Tema Vakfı ile de özel bir işbirliğine imza atarak 10 Nisanñ1 Mayıs tarihleri arasında Conscious koleksiyonundan alışveriş yapan her müşteri için Tema Vakfı Balıkesir Kepsut Ağaçlandırma sahasına fidan bağışında bulunacak. Dikilen ağaçlar ile bir H&M Hatıra Ormanı oluşturulacak.

YASEMİN CANDEMİR – yasemin@sozcu.com.tr

Benzer Yazılar: